سیستمهای نظارتی:


امروزه استفاده از سیستم های نظارت تصویری به عنوان یکی از پارامترهای مهم مدیریت در مراکز صنعتی واداری جهت نظارت بر محیط فیزیکی و نظارت بر کار کارکنان و عملکرد مطلوب تجهیزات در جهت کنترل و مدیریت کارامد رایج می باشد.
این سیستم ها که با نام سیستم های مدار بسته(CCTV)معروف است گاه با نام مخففCCVT(تجهیزات ویدیویی مدار بسته)نیز از ان یاد

می شود.