سیستم خورشیدی:


انرژی خورشیدی لایزال، پاکیزه، ارزان و بی پایان بوده و در اغلب مناطق کره زمین قابل استحصال است امیدهای جامعه بشری بوده و در آینده بعنوان یکی از منابع انرژی مطمین و اقتصادی جایگزین منابع رو به اتمام سوخت های فسیلی خواهد شد..سیستم معمولا دارای یک بخش ذخیره است تا حرارت خورشید را برای استفاده در شب ممکن نماید، سیستم های حرارتی خورشیدی از سیستم های ثانویه ای که با انرژی فسیلی کار می کنند بعنوان مکمل سیستم استفاده می کنند.

سیستم های تک گردآورنده ازگردش طبیعی و سیستم های بزرگتر با گردش اجباری تحت فشار عمل می کنند.با توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و زیانبار بودن آن، انرژی خورشید انرژی کاملا پاک بوده و بعنوان منبع انرژی کاملا ارزان شناخته شده است.رو شهای استفاده از انرژی خورشیدی شامل استفاده از انرژی خورشید در تولید الکتریسیته (سیستم هایفتوولتاییک) و استفاده از انرژی حرارتی خورشید (کاربرد نیروگاهی و غیرنیروگاهی) می شوند.